O Firmie

P R O G R A M

Działalność gospodarczą Firma Remes Aparatura Pomiarowa prowadzi w formie Biura Techniczno-Handlowe od 1989 roku. Podstawowa działalność obejmuje: Dostawy, Doradztwo, Kalibracje, Atestacje, Ekspertyzy i Serwis w zakresie:

- Przyrządy Kontrolno-Pomiarowe
- Automatyka Przemysłowa
- Aparatura Naukowa i Laboratoryjna
- Specjalne Narzędzia i Materiały
- Kalibracja Przyrządów i Narzędzi Pomiarowych
- Usługi Rzeczoznawstwa i Ekspertyz
- Naprawy sprzętu pomiarowego oraz aparatury naukowej i laboratoryjnej

Misją naszej firmy jest rozwiązywanie problemów w zakresie pomiarów i rejestracji wielkości fizycznych. Specjalnością naszą są przenośne przyrządy do pomiaru parametrów środowiskowych w zastosowaniach:

Pomiary – Inspekcja – Serwis

Oferta ta jest ciągle poszerzana i rozwijana zgodnie z potrzebami rynku i rozwojem technologii pomiarowych.

Dla stałych klientów proponujemy umowę o współpracy w zakresie Zaopatrzenia Technicznego. Dzięki czemu zyskujecie Państwo na:

- fachowym doradztwie przy doborze sprzętu pomiarowego
- pomocy przy rozwiązywaniu problemów technicznych
- szybkim dostępie do szerokiego wyboru ofert i producentów
- krótkim terminie dostaw, w tym w ciągu 24 godzin
- odpowiedzialności za jakość dostaw oraz na rzetelnym serwisie
- dobrej cenie, dzięki upustom przy stałej współpracy
- profesjonalnej obsłudze kontraktów importowych
- wydłużonych terminach płatności

Naszą ofertę opieramy na wieloletnim doświadczeniu inżynierskim oraz sprawdzonych kontaktach handlowych i serwisowych. Dzięki temu też możemy zagwarantować Państwu poprawne technicznie i ekonomicznie rozwiązanie postawionych problemów pomiarowych.

Ofertę naszą kierujemy do Służb Utrzymania Ruchu, Działów Kontroli Jakości, Dozoru Technicznego, BHP oraz Logistyki.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę, – sprawdź, zadzwoń, wyślij e-mail !

Remes Aparatura Pomiarowa

Gdańsk, 2013-09

W A R U N K I   H A N D L O W E

Strony Umowy
Niniejsze Warunki Handlowe mają zastosowanie pomiędzy firmą Remes Aparatura Pomiarowa, zwaną dalej Sprzedawcą, a Podmiotem zamawiającym (kupującym).

Zakres Oferty
Podstawowy zakres oferty obejmuje szeroko rozumianą aparaturę pomiarową. Oferta dotyczy wyłącznie dostaw na zamówienie do celów zaopatrzeniowych, nie sprzedajemy towarów na rynek konsumencki.

Zapytanie Ofertowe
Zainteresowany Podmiot składa zapytanie w formie listu e-mail, telefonicznie, faksem lub pisemnie określając wymagania techniczne produktu lub usługi.

Składanie Ofert
Odpowiadając na zapytanie ofertowe, Sprzedawca doradza i negocjuje ofertę z podaniem danych technicznych oraz określa warunki dostawy, takie jak: cena, upust, termin, sposób dostawy i warunki płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych technicznych zawartych w materiałach Dostawcy lub Producenta.

Zamawianie
Dostawę towarów lub usług realizujemy na podstawie zamówienia, które może być w formie e-mail, faksu, pisma, wiadomości SMS. Przy stałej współpracy akceptujemy zamówienia również w formie telefonicznej. W przypadku dostaw nietypowych i o większej wartości wymagamy na zamówieniu akceptacji przez osobę odpowiedzialną za finanse Kupującego. W zamówieniu należy powołać się na naszą ofertę lub cennik. Na życzenie zamawiającego potwierdzamy zawarcie umowy sprzedaży przez wystawienie pisemnego potwierdzenia warunków dostawy.

Ceny
Wartość towaru podawana jest na bazie magazynu Sprzedawcy w Gdańsku w cenie netto PLN lub w walucie transakcji. Ceny w ofertach ogólnych i cennikach nie są wiążące do momentu ich pisemnego potwierdzenia. Ceny towarów z importu dostarczane na zamówienie, które zostały podane w walucie transakcji są przeliczane w dniu wystawienia faktury po kursie sprzedaży dewiz Kredyt Bank SA. Do dalszej odsprzedaży stosuje się odpowiednie upusty cenowe zależne od wielkości zamówienia. Ceny zawarte w ofertach ogólnych mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i podania przyczyn.

Terminy
Termin dostawy, liczony w tygodniach lub dniach, podawany jest w warunkach dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia spowodowane przyczynami niezależnymi od niego.

Odbiór, Wysyłka i Ubezpieczenie
Do odbioru towaru z siedziby firmy płatnego przelewem wymagamy pisemnego zamówienia lub upoważnienia. Małe przesyłki o wadze do 20 kg dostarczane są spedycją kurierską na ryzyko Zamawiającego. Przesyłki kurierskie o wartości netto większej jak równoważne 300 Euro są ubezpieczane przez Sprzedawcę obligatoryjnie. Kupujący może określić w zamówieniu sposób dostawy i rodzaj przewoźnika. Wszystkie opłaty przewozowe, koszty wysyłki, ubezpieczenia itp. ponosi Kupujący, chyba że umówiono się inaczej.

Płatności
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty faktury VAT zgodnie z warunkami oferty-zamówienia. Termin płatności liczony jest od dnia wydania-otrzymania towaru do dnia otrzymania zapłaty (potwierdzenia na wyciągu bankowym). Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do dnia dokonania zapłaty. Przy dostawach na zamówienie z importu zastrzegamy sobie prawo do pobrania przedpłaty – zaliczki na podstawie faktury proforma. W przypadku Klientów, co do których nie jesteśmy pewni terminowej zapłaty lub wartości do 100 Euro wysyłamy towar za pobraniem. Reklamacja towaru lub usługi nie wstrzymuje terminu zapłaty.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do egzekucji odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie.

Warunki Techniczne, Świadectwa Jakości, Atesty, Certyfikaty, Deklaracje
Warunki techniczno-eksploatacyjne sprzedawanych urządzeń określone są w karcie katalogowej wyrobu lub w instrukcji obsługi (DTR). Świadectwa kalibracji i atesty wystawiane są na zlecenie i koszt Zamawiającego. Kopie Certyfikatów ISO oraz Deklaracja Zgodności wydawane są bezpłatnie.

Gwarancja, Rękojmia, Odpowiedzialność
Sprzedawca na sprzedane urządzenia i usługi udziela Kupującemu gwarancji na ogólnych zasadach na okres 12 miesięcy od daty wystawienia faktury VAT, chyba, że inaczej stanowią szczegółowe warunki gwarancji dołączonej do wyrobu. Sprzedawca wyłącza wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu zakupionych urządzeń, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użycia, instalacji i montażu, zaniedbania, wypadku losowego lub działania osób trzecich. Jednocześnie Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi. Dowodem gwarancji jest karta gwarancyjna producenta, a w przypadku jej nie wydania, na ogólnych zasadach, faktura VAT.

Reklamacje i Serwis
Szczegółowe postępowanie reklamacyjne określa producent w warunkach gwarancji. Braki ilościowe należy zgłosić przy odbiorze przesyłki, jednak nie później niż dnia następnego. Po tym terminie reklamacja może nie być uwzględniona. W przypadku domniemania wady lub stwierdzenia reklamacji jakościowych, Użytkownik zobowiązany jest najpierw do dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi, a następnie dopiero powinien kontaktować się z serwisem producenta w celu wyjaśnienia przyczyn powstałych problemów.
Koszty montażu, uruchomienia, konserwacji oraz czynności wymienione w instrukcji obsługi, do których zobowiązany jest użytkownik, nie są objęte serwisem gwarancyjnym. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, użytkownik na własny koszt i ryzyko dostarcza w opakowaniu fabrycznym wraz z kartą gwarancyjną reklamowane urządzenie do naprawy gwarancyjnej do siedziby Serwisu Producenta, a w przypadku braku karty gwarancyjnej do siedziby Sprzedawcy.

Postanowienia końcowe
Powyższe ogólne warunki dostaw na zamówienie stanowią integralną część wszystkich ofert, umów i dokumentów sprzedaży. Oferty nie mają charakteru zobowiązującego aż do chwili pisemnego potwierdzenia zamówienia. W sprawach spornych, nie dających się rozstrzygnąć na drodze polubownej, właściwy jest sąd cywilny dla siedziby Sprzedawcy.

Remes Aparatura Pomiarowa
Gdańsk, 2013-09

ZASADY GWARANCJI USŁUG

 1. Przedmiotem gwarancji są usługi wykonane zgodnie z umową lub kosztorysem.
 2. Na zakupione urządzenia udziela się gwarancji na zasadach określonych w kartach gwarancyjnych dołączonych do urządzeń. W takim przypadku naprawy gwarancyjne będą dokonywane na warunkach Producenta – Importera.
 3. W przypadku braku karty gwarancyjnej dowód gwarancji stanowi faktura Sprzedawcy wraz z dołączonymi warunkami technicznymi urządzenia.
 4. Na wykonane usługi oraz dostawy na zamówienie udziela się 12 miesięcznej gwarancji wraz z rękojmią. Czas niezbędny na usunięcie usterki nie powoduje przedłużenia okresu gwarancyjnego.
 5. Okres gwarancji na dostarczone urządzenia biegnie od dnia montażu, zaś na wykonaną usługę od dnia podpisania Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.
 6. Urządzenia przed dostawą podlegają szczegółowej kontroli tak pod względem kompletności jak i poprawności działania. Urządzenie jest niesprawne jeśli nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w karcie wyrobu lub instrukcji obsługi.
 7. Dla zachowania gwarancji, wszelkie niezbędnie zmiany wprowadzane przez Zleceniodawcę, a wynikłe w trakcie eksploatacji, wymagają powiadomienia i uzgodnienia z Sprzedawcą (Wykonawcą).
 8. Dostarczone oprogramowanie, a w tym opracowany algorytm pomiarowy, chroniony jest prawem autorskim.
 9. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie telefonicznie Wykonawcy, a następnie potwierdzić je e-mailem lub FAX-em. Dla urządzeń posiadających karty gwarancyjne producenta należy w pierwszej kolejności kontaktować się z serwisem fabrycznym celem uzyskania informacji o sposobie postępowania, a następnie z Wykonawcą.
 10. Urządzenia wymagające naprawy w serwisie Producenta należy dostarczyć w opakowaniu i z osprzętem fabrycznym na koszt własny, chyba, że karta gwarancyjna stanowi inaczej.
 11. Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
  • niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji
  • skutków nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjnych obligujących użytkownika
  • skutków wyładowania atmosferycznego lub pożaru
  • zużycia elementów będących następstwem normalnej eksploatacji wyrobu
  • samowolnego zerwania plomby gwarancyjnej
  • uszkodzenia wynikłego z zakłóceń w sieci zasilającej lub urządzenia współpracującego
  • zalanie urządzenia, długotrwałego działania czynników korozyjnych, drgań, promieniowania, pyłów, itp.
  • dokonanych samodzielnie zmian konstrukcyjnych w urządzeniu
  • użycia niewłaściwych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
  • spowodowanych nie przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa

Postanowienia końcowe:
Sprzedawca (Wykonawca) nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ograniczenia wynikłe z wadliwej pracy urządzenia.
Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do zobowiązań gwarancyjnych Producentów i Podwykonawców.
W zakresie nie uregulowanym niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Remes Aparatura Pomiarowa
Gdańsk, 2013-09