Systemy Jakości – Certyfikacja

Międzynarodowe systemy jakości (ISO, HACCP), wymogi bezpieczeństwa i obrót handlowy narzucają obowiązek stosowania przyrządów pomiarowych posiadających stosowne certyfikaty. Certyfikat (atest) jest to ważny dokument urzędowy lub znak umieszczony na urządzeniu zaświadczający o dopuszczeniu do bezpiecznego użytkowania w określonych warunkach.

Podstawowym dokumentem potwierdzającym jakość przyrządu jest Deklaracja Zgodności lub Świadectwo Jakości wydawane bezpłatnie przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Zgodnie z Prawem o Miarach przyrządy pomiarowe mogą być legalizowane, wzorcowanie lub sprawdzane (uwierzytelniane). Obowiązek legalizacji dotyczy przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej posiadających znak Zatwierdzenie Typu nadany przez Główny Urząd Miar lub upoważniony podmiot. Dowodem legalizacji jest urzędowe świadectwo lub ważna cecha legalizacyjna związana z przyrządem.

Większość przyrządów pomiarowych nie podlega obowiązkowi badań typu i dlatego też są one dobrowolnie kalibrowane tj. wzorcowanie lub sprawdzane w akredytowanych lub niezależnych laboratoriach pomiarowych czy upoważnionych serwisach fabrycznych.

Procedura wzorcowania polega na porównaniu charakterystyk badanego przyrządu względem wzorca uwzględniająca poprawki. Wzorcowanie wymaga zachowanie spójności pomiarowej (powiązanie z krajowymi wzorcami miary) i podanie pola tolerancji wyniku (niepewności pomiarowej).

Procedura sprawdzenie ogranicza się do pomiarów kontrolnych (określenia błędu) w zadanym obszarze pomiarowym, z reguły w charakterystycznym dla danego zjawiska zakresie (punkcie). Sprawdzenie uwierzytelnia zgodność podstawowych parametrów przyrządu względem danych zawartych w instrukcji obsługi lub karcie katalogowej producenta.

HACCP

Zapewnienie jakości w systemach HACCP wymaga rejestracji parametrów procesów technologicznych oraz warunków klimatycznych w trakcie magazynowania, transporcie surowców czy produktów. Z tego powodu wymagana jest okresowa kontrola rejestratorów klimatu, przyrządów pomiarowych, regulatorów, czujników lub walidacji całych systemów pomiarowych.

Przyrządy użytkowe nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej (legalizacji). W celu uwierzytelnienia wskazań przyrządy te należy okresowo sprawdzać lub wzorcować. Terminy i zakres procedur określa w Księdze Jakości Użytkownik. Kalibracje przyrządów użytkowych powinno wykonywać laboratorium zakładowe lub przeszkolony pracownik.

Przyrządy kontrolne stosowane są głównie przez DKJ do sprawdzania lub wzorcowania przyrządów użytkowych. Przyrządy kontrolne powinny być wzorcowanie przez zewnętrze laboratoria pomiarowe, Urzędy Miar, serwisy lub przez producenta.

Zapraszamy do współpracy !

Remes Aparatura Pomiarowa
Gdańsk, 2013-09